Silvia Federici Caliban and the Witch c. könyvének rekonstrukciója

 

„A nő nem szubjektum. Nem termel, hanem gondozza a termelőket, élő emlékműve a zárt házigazdaság rég letűnt időszakának. Számára a férfi által kikényszerített munkamegosztás kevéssé volt kedvező. A biológiai funkció megtestesítőjévé vált, a természet képévé, amelynek elnyomásában áll e civilizáció dicsősége. Évezredek vágyálma volt a természet korlátlan leigázása, a kozmosz átváltoztatása végtelen vadászterületté. Erre hangolódott az ember eszméje a férfitársadalomban. Ez volt az ész értelme, amellyel a férfi büszkélkedhetett.”

(Adorno – Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája)

 

A 16-17. századi boszorkányüldözések Silvia Federici nagy hatású tanulmánya szerint Európában különleges gazdasági és politikai funkcióval rendelkeztek[1]: az államok és a katolikus egyház nők ellen folytatott több évszázados irtóhadjáratával létrejöhetett az átmenet a feudalizmusból a kapitalizmusba. A munkást termelőeszközeitől elválasztó eredeti felhalmozáson kívül a nagy pestisjárványok, az ennek következtében kialakuló demográfiai válság és általános munkaerőhiány felelőseivé a korábban viszonylag nagy társadalmi autonómiával rendelkező nőket tették meg, mellyel a társadalmi reprodukciót a munkaerő újratermeléseként lehetett igazolni: a nők kontrollja reproduktív funkcióik felett és a gyógynövényekkel történő mágikus orvoslás gyanúba keveredett. A korábban nők által felhalmozott tudásanyag és az ebből fakadó mindennapi praxis a férfiak kezébe került, melyből a nőket kizárták. A női munkavégzést háztartásvezetésre és a nők reproduktív képességeire fokozták le, kizárva ezzel a nőket a bértermelő munkákból, ami a nők alacsonyabbrendűségének doktrínáját még inkább elmélyítette. A korábban a földarisztokrácia és kereskedői réteg ellen egységesen fellépő jobbágyságot és városi munkásságot ezáltal megosztották, amit a prostitúció intézményesítése csak felerősített, létrehozva ezzel egy olyan nőellenes politikai atmoszférát, ami táptalajául szolgálhatott a későbbi boszorkánypereknek. A nők visszaszorított társadalmi ereje és anyagi függősége létrehozta a bér patriarchátusát, amely a női testet erőforrásként használta fel, a női munka a munkaerő újratermelésének és általában a nők reproduktív képességeinek tőkehasznosítási formájában pedig állami ellenőrzés alá került. Az államok és a katolikus egyház által végrehajtott boszorkányüldözések jelentős gazdasági és politikai szerepet játszottak: ellehetetlenítették az osztályszolidaritást a proletariátusban, pauperizálták, majd likvidálták a bekerítésekkel nincstelenné vált nőket, megszilárdították az új uralkodó elit hatalmát, a nők elnyomásával fokozták a női munkaerő termelékenységét, ezzel lehetővé téve a tőkefelhalmozást és fellendítve a nemzetközi kereskedelmet. Ennek ideológiai alapját a mechanikus materializmus, a tudományos és technológiai fejlődéssel növekvő racionalizáció, valamint a reformáció során egyre inkább népszerűsödő protestáns munkaéthosz szolgáltatták.

***

Silvia Federici olasz marxista feminista, politikai aktivista és társadalomtudós. Federici életművében a marxi elméleti eszköztár segítségével rajzolja újra a nő státuszát a globális kapitalizmusban. Az ún. házimunka-vita során az 1960-as évek végétől egészen az 1980-as évekig számos jelentős elemzés látott napvilágot, mely a háziasszony férjétől való gazdasági függőségét a marxi munka- és értékelméletek segítségével vizsgálta, majd arra a következtetésre jutott, hogy a bérkompenzáció nélküli reproduktív feladatok (házimunka, gyereknevelés, gondoskodás, idősgondozás, érzelmi munka stb.) kizárólag a nőkre hárulnak. A házimunka-vita alapjaiban mutatott rá arra a tényösszefüggésre, hogy a kapitalizmusban a háziasszonyt nemi alapon zárták ki a munka világából, hogy munkahelyének a háztartást tették meg, mellyel elszigetelték a többi dolgozótól, így a magánszférába utalt reprodukciót láthatatlanná tették, melyet magától értetődőségként kezeltek, mint ami a „jó háziasszony kötelessége és hivatása”. A radikális és szocialista feministák egyaránt kritizálták a tőkés termelési módot, mint ahogy a szocialista mozgalmakat, pártokat és szakszervezeteket is, ahol a nők kettős alárendeltségére – elnyomás és kizsákmányolás – nem fordítottak kellő figyelmet vagy ugyanúgy elnyomták a nőket a politikai szervezeteken belül. Ebből kifolyólag Federici, munkatársaival együtt mozgalmat indított a házimunka állami bérezéséért, 1975-ben pedig Bérekkel a házimunka ellen (Wages Against Housework) címmel röpiratot jelentett meg, melynek híres állítása így hangzik: „Ők azt mondják: szerelem. Mi azt mondjuk: fizetetlen munka.” 2004-ben megjelenő Caliban and the Witch c. könyve a (lázadó vagy rendszernek ellenálló) test története, melyet a „hosszú tizenhatodik század” intervallumában (1450-1640) vizsgál, amelyre a tőkés termelési mód geneziseként szokás tekinteni: a késő középkor parasztlázadásaitól kezdve a boszorkányüldözéseken át egészen a mechanikus világkép kialakulásáig Federici nagy mennyiségű történelmi forrás és releváns szakirodalom segítségével bemutatja, hogy a társadalmi reprodukciót és a vele egyidejűleg lezajló gyarmatosítást hogyan igazolták és racionalizálták különféle ideológiákkal. A könyv központi tézise, hogy a test és elme kibékíthetetlen ellentétén alapuló materialista elméletek nélkül a boszorkányüldözések, tehát a nők ellen indított több évszázados háború, valamint a mechanikus világképpel legitimálható kegyetlenkedések (a gyarmatosítást és rabszolgaságot is ideértve), és ami még fontosabb, a feudalizmusból a kapitalizmusba történő átmenet nem lett volna megvalósítható.

 

1. TERMELÉSI VISZONYOK ÉS OSZTÁLYANTAGONIZMUSOK

 

Marx a feudalizmusból a kapitalizmusba történő átmenetet az eredeti felhalmozással azonosította: a jobbágyság megszűntével az új kapitalista uralkodó osztály (földbirtokosok, kereskedők, klérus, politikai vezetők stb.) vagyonának gyarapítására törekedett, ehhez azonban előbb a munkát és a tőkét kellett felhalmoznia. A tőkefelhalmozáshoz szükségszerű volt a munkást elválasztani termelőeszközeitől, aki ezáltal a kapitalista jólét elsődleges forrásává vált. Federici azonban hangsúlyozza, hogy a tőkés termelési mód kialakulásában a munka színtereinek nemek alapján történő szétválasztása ugyanolyan lényegi szerepet játszott, mint maga az eredeti felhalmozás: míg a férfiak árukat termeltek, addig a nők megteremtették és fenntartották a munkás és családjának létfeltételeit (házimunka, gyereknevelés, idősgondozás, haszonnövény-termesztés stb.), újratermelve ezzel a munkaerőt. A munka világának produktív és reproduktív színterekre való felosztása ugyanígy szükségszerű volt a tőke szempontjából, ugyanis a földarisztokrácia és a hűbérurak ellen irányuló parasztlázadások rendszeressé váltak; a nők kizárása a termelő tevékenységekből végérvényesen széttagolta a korabeli proletariátust, ennek következtében nem tudott hatékonyan fellépni az őt sanyargatva elnyomó uralkodó réteg ellen.

A jobbágyság kialakulása Európában az 5-7. századra tehető, amikor a Római Birodalom rabszolgaságon alapuló rendszere széthullott, az egykori római és germán területeken szétszóródó rabszolgáknak a földbirtokosok önkéntelenül is földet adományoztak, mert el akarták kerülni a csavargók hordákba verődését és elejét akarták venni egy esetleges földhiány miatt fellépő felkelésnek. A rabszolgakereskedelem megszűntével az uraság nem számíthatott utánpótlásra, így meg kellett becsülnie az útjába kerülő „erőforrást” és takarékoskodnia kellett ezzel az emberanyaggal. A felbomló gazdasági struktúra miatt költségvetését nem alapozhatta ingadozó bevételekre, ehelyett a szolgáltatások hagyományos rögzítésére törekedett, így meg kellett egyeznie a birtokán élőkkel.[2] A földhöz jutás ugyanakkor nem járt áldozatok nélkül. A földesurak elkezdték leigázni a volt rabszolgákat és a későbbi germán inváziók során menekülő fegyvertelen szabad parasztokat, akik szabadságukért cserébe földet és védelmet kaptak a földesúrtól. A jobbágyokat a földbirtokoshoz kötötték; a kapott föld, a jobbágy (és családjának) munkaereje és ingóságai, valamint politikai jogai a földesúri tulajdon részét képezték.[3] A jobbágyokat a hűbérurak a hét bizonyos napjain földjeik megművelésére kötelezték, emellett földesúri járadékokat róttak ki szolgáltatások, örökösödési és házasodási adók formájában, megadóztatták az erdő- és legelőhasználatot, továbbá a szállítás, út- és hídépítés költségeit is kiszervezték a jobbágyoknak.[4] A hűbéri lánc ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági munkások számára kedvezően értelmezte újra a munka feltételeit. Az újonnan létrejövő jobbágyság alapvetően munkája produktumainak és azok többletértékének megtartására törekedett, valamint gazdasági és törvénykezési jogköre kiszélesítésére. A munkásnak közvetlen hozzáférése volt a termelőeszközökhöz, földjének terményeiből fedezni tudta maga és családja létszükségleteit. A közös földek használata bőséges nyersanyagforrást biztosított a jobbágyoknak tüzelőanyag, építkezésre használt fa, a halastavakból származó halállomány és takarmány formájában, a közös munka pedig feltételezte a kooperációt és szorosabbá vált a társadalmi háló. A bérbe adott földnek politikai dimenziója is volt: a jobbágy elkezdett a földre mint sajátjára tekinteni, egyre kevésbé nézte jó szemmel a megszorításokat és elkezdett szembeszegülni szabadságának korlátozóival. A jobbágynak a hűbérúr földjein szolgálatot kellett teljesítenie, ami a későbbi jobbágyfelkelések legfőbb indítéka lett. A földarisztokráciának a feudalizmusban nem volt abszolút hatalma, a parasztlázadások során éppúgy meggyilkolhatták a hűbérurat és kifoszthatták annak házát, mint ahogy komoly retorziókkal számolhatott a lázadás leverésével a földesúr ellen felkelő paraszt is.  Minden az osztályharc végső kimenetelétől függött.

Noha a jobbágyság rendszere korántsem volt eszményinek mondható, a feudalizmusban nem vált szét a munka termelő és háztartási egységekre, továbbá minden munkavégzés a család létfenntartását szolgálta. Ennek köszönhetően a nők relatíve nagy anyagi függetlenséget élveztek, munkájukat pedig valódi munkaként tartották számon; a férfiakkal együtt dolgoztak a földeken, ezzel egyidejűleg végezték a házimunkát és a gyereknevelést, kertjükben gyógy- és fűszernövényeket termesztettek. Hogy a nők munkája nem értéktelenedett el, hogy munkájuk helyszíne nem korlátozódott a háztartásra, növelte a nők társadalmi erejét, és egyben alapja volt a nők közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a szolidaritásnak, például amikor szembeszálltak a férfiak akaratával, annak ellenére, hogy a katolikus egyház kezdettől fogva a nők férfiaknak való alávetettségét hirdette és a törvénykezés sem büntette a házasságon belül élő nők elleni erőszakot.

 

Nő spenótos kosárral. A nőknek gyakran volt saját kertjük a középkorban. Generációról generációra adták tovább a gyógynövényekről szerzett titkos tudást. In: Tacuinum Sanitatis (1385 körül)

 

Az 1315-17-es nagy éhínség azonban alapjaiban felforgatta a termelési viszonyokat. A nagy esők, áradások és a hosszú telek a termés nagy részét tönkreverték. A lakosság jelentős hányada legyengült az állandó éhezéstől, járványok ütötték fel a fejüket és megjelent a pestis. A „fekete halál” a 14. századi Európa lakosságának mintegy harminc-negyven százalékát pusztította el. Az előre nem jelezhető népességcsökkenés és a nyomában fellépő munkaerőhiány újrarajzolta Európa politikai és társadalmi térképét, mellyel egy új korszak vette kezdetét: a kapitalizmus. A pestis legfontosabb következménye az volt, hogy a munkaerőválság intenzifikálódásával az osztálykonfliktusok kiéleződtek: mivel a munkaerő megtizedelődött, emelkedtek a munkavégzés költségei és a munkások ellenállóbbá váltak a feudális termelési viszonyokkal szemben. A 14. század végére a jobbágyság gyakorlatilag eltűnt, a jobbágyok helyét átvették a szabad földművesek, akik csak jelentős ellenszolgáltatás fejében vállaltak munkát. A jobbágyok célja ezentúl nem a jobb alkupozíció elérése volt, hanem a földbirtokosok hatalmának megtörése. Életsztenderdjeik javultak, szabadságuk nőtt a magas munkabérek és a gyakori munkamegtagadások következtében, ami botránykő volt a munkáltatók szemében. A parasztok és a kézművesek politikai horizontja kiszélesedett, szervezettségi szintjük fejlődött. A jobbágyságot elnyomó földarisztokrácia ellen egész régiók lázadtak fel, gyűléseket szerveztek és hadsereget rekrutáltak. Megostromolták a hűbérúr kastélyát, megsemmisítve a jobbágyságukat rögzítő iratokat, melyek szolgaságuk letéteményesei voltak.

Ennek tudatában érthetővé válik, miért került sor a földprivatizációra, melynek a kilakoltatások, a bérleti díjak emelése és a megnövelt állami adók mellett a szisztematikus bekerítések is szerves részét képezték. Ez volt a földbirtokosok és a kereskedők munkaerőválságra adott válaszreakciója. A bekerítések során a közös földeket felszámolták, majd a hűbérúr és az egyház birtokainak határait kiterjesztették. A közös tulajdonban álló földek koncepcióját meghaladottnak tartották, ami nem volt több múlt iránti nosztalgiánál. A polgári közgazdászok elképzeléseivel ellentétben a bekerítések nem növelték a mezőgazdaság hatékonyságát, mivel a rajtuk megtermelt élelmiszereket piacra és exportra termelték, az így megtermelt nyereség pedig nem lett visszaforgatva a köztulajdonba. A bekerítések „forradalmi vívmánya” tehát a korabeli munkásság számára két évszázados állandó éhezéssel volt egyenlő. A kézműves ipar gazdasági helyzetét is aláásták a bekerítések, ugyanis a földjeiktől megfosztott parasztság jelentős része a városokba áramlott, ezzel olcsó vidéki munkaerőként gyengítve a városi céhek érvényesülésének esélyeit a munkaerőpiacon. A földarisztokrácia viszont – később állami támogatással – a bekerítések taktikájával tőkét halmozhatott fel és a földjein megtermelt árucikkeit a nemzetközi kereskedelemben értékesíthette.[5] A földkisajátítások megváltoztatták a munkások bérhez való viszonyát: míg a bér a középkorban a szabadság záloga volt, addig a korai kapitalizmusban a rabszolgaság eszközévé vált.

A 16. században a munkaerő-piaci válságot az európai államok gazdasági expanzióval kísérelték meg orvosolni, ami értelemszerűen háborúk sorát vonta maga után. A haditechnika fejlesztése mellett a hadsereg létszáma megtízszereződött, állandósult és professzionalizálódott. Az állami és kereskedői réteg által pénzelt hadjáratok célja nem csak az ellenség legyőzése, hanem annak teljes megsemmisítése volt. Federici éppen ezért sorolja a háborús pusztítást is a földkisajátítások kategóriájába, mivel a hadjáratok után vidéken feldúlt falvak, szántókon heverő hullák tucatjai, járványok, letarolt termés és éhínség maradt hátra. Ahol tért hódítottak a protestáns mozgalmak, ott vallási reformokkal törölték el az ünnepnapok többségét, minekutána a munkanapok száma megduplázódott. Ehhez még hozzátartozik, hogy a katolikus egyház számos bérleti szerződést megszüntetett, amikor az egyházi földeket a reformáció során elkobozták, ami elsősorban az alsóbb osztályokat sújtotta. A földkisajátítások következtében a földjüktől megfosztott parasztok és elszegényedett kézművesek újabb problémát jelentettek a városvezetőknek; a pauperizációt azonban nem szociális reformokkal kívánták enyhíteni, hanem szegény-, valójában szegénységellenes törvényekkel. A szegényeket elkezdték börtönökbe zsúfolni és kórházakba tömöríteni, Európa egyes részein pedig egyenesen megtiltották a polgároknak a jótékonykodást és a szegények befogadását.[6]

 

2. SZEXUÁLPOLITIKAI ELLENFORRADALOM

 

A vidék felbomlása a városba vonzotta a kisemmizett rétegeket. A nőkre is igaz volt, hogy a nagy szegénység ellenére a „városi levegő szabaddá tett”: kevésbé voltak alárendelve a férfiaknak, gyermekeiket egyedül is nevelhették, új közösségi formákat alakíthattak ki, lakóhelyüket pedig sok esetben más nőkkel is megosztották, emellett tipikusan „férfi foglalkozásokat” is gyakorolhattak (kovács, hentes, pék, serfőző stb.). A szülészetben női orvosok ill. „bölcs asszonyok” domináltak, akik állami támogatással praktizálhattak, vagy pácienseiktől kaptak juttatást. Az egyre jelentősebb társadalmi autonómiára szert tevő nők a korabeli feljegyzésekben is visszaköszönnek. Sűrűn intik tisztességre a prédikációkban az engedetlen és fegyelmezetlen nőket, míg a periratokban gyakran találkozni olyan feljelentésekkel, amiket nők tettek az őket megerőszakoló férfiak ellen. A prostitúciót önkormányzati rendeletekkel szabályozzák, a hadseregben nők is teljesíthetnek katonai szolgálatot, vagy a „munka tartalék hadserege”-ként állhatnak munkába szakácsként, ápoló- vagy mosónőként és egyre nagyobb lesz a női részvétel az eretnek mozgalmakban is.

A földprivatizáció azonban leginkább a nőket sújtotta, mert a terhes vagy gyermeküket nevelő nőknél a mobilitás korlátozott volt, a vidékről városba történő helyváltoztatás anyagi szükségszerűsége ugyanakkor kiszolgáltatta őket a nőellenes politikai atmoszférában egyre gyakoribbá váló férfi erőszaknak. Innentől fogva nem vettek be nőket a hadseregbe, a hadsereget kísérő nagyszámú munkásságot pedig a 17. századra megszüntették. A kereszténység már államvallássá válásakor felismerte, hogy a nő szexualitásával képes uralni a férfit, melynek következtében az egyház megpróbálta a nőket száműzni a liturgiából és kizárni őket a szentségekből. Megkísérelték a nők életadó képességének elbitorlását, ennek jeléül a klérus férfi tagjai női ruhákba öltöztek, a szexualitást pedig a szégyennel és a bűnnel azonosították, míg a keresztény erkölcs fundamentumát a szexuális önmegtartóztatásban és a házasság intézményében jelölték meg. A pronatalista ideológiának köszönhetően a szexualitás egyet jelentett a házasságon belül történő nemi aktussal és a gyermeknemzéssel, míg a szabad szerelmet és a nem reproduktív szexet gyakorló nőt „szodomistának” vagy prostituáltnak bélyegezték, szexuális „kihágásait” büntették.

A 16-17. századra a nők a társadalmi élet minden területéről kiszorultak. Ez egyfelől a nők jogainak erodálódásában nyilvánult meg, másfelől az önálló munkavégzés felszámolásában. A térbeli elkülönböződés kiszorította a nőket a férfiakkal közös munkahelyekről, de még az utcáról is, ami annyit jelentett, hogy aki nőként kíséret nélkül lépett utcára, az nevetség tárgya lehetett, sőt, meg is erőszakolhatták. A kulturális kánon a nemi különbségek maximalizálására törekedett és megpróbálták elhitetni a lakossággal, hogy a nő önkontrollra képtelen lény, mert érzelmeit nem képes uralni és szexuálisan túlfűtött, ezért a férfiaknak kell átvenni felettük az ellenőrzést. Kimondták, hogy a nő inferior, tehát a férfinál alacsonyabb rendű lény. Ennélfogva, a nők alacsonyabb státusza olyan bánásmódot vont maga után, melyben az engedetlen nőt meg kellett szelídíteni, a közösséghez és a családhoz kellett domesztikálni, míg el nem érte személyiségének végső, tehát engedelmes formáját.  A biológiai funkcióira redukált nő helyzete, akit kizártak Ész istennő birodalmából, az állatéhoz volt hasonlatos: mert akinek „világa fogalom nélküli világ”,[7] aki akaratgyenge, akinek nem kenyere a versengés, annak nem lehetett azonos státusza a „férfiemberrel”. Aki nem volt eléggé szervilis, tehát nem illeszkedett bele a kapitalizmus hajnalán meghonosodó nőideálba, azt  „házsártos feleséghez”, boszorkányhoz vagy prostituálthoz hasonlították.

A munka differenciálódása létrehozta a proletár nők osztályát, ugyanis a reproduktív feladatokat feminizálták. A férfiakhoz hasonlóan a munkásnőket is kisemmizték, csakhogy ezáltal a nőket kétszeresen is elnyomták: egyfelől a bértermelő munkaszférából történő kizárásukkal, másfelől a társadalmi reprodukció láthatatlanná tételével zsákmányolták ki őket; a reproduktív munkát továbbra is megfizették, jóllehet, a lehető legalacsonyabb bérezéssel, emellett számos foglalkozást nem is végezhettek. A munkaerő újratermelését főként házon belül végezték, ebből kifolyólag az otthomunka láthatatlanná vált, amit a nők „természetes hivatása”-ként illetve „női munka”-ként misztifikáltak, így azt evidenciaként kezelve nem kellett bérrel kompenzálnia az államnak és a munkáltatónak. Másfelől a munkásosztály megosztottságával a nőket osztályon belül és a családban is elnyomták, mivel a nők érdekeit osztályalapon senki nem képviselte, így a korábban egységet képező proletariátus vagy parasztság nem tudott kollektíven fellépni az uralkodó osztály ellen, ezáltal a nyomásgyakorlás is ellehetetlenült.


[1] Az egyes korszakolások eltérést mutathatnak. Bár az európai boszorkányüldözések a 16. és a 17. században érték el tetőpontjukat, mégis a késő 15. századtól vették kezdetüket, Kelet-Európában pedig a késő 18., sőt még a 19. században is találna boszorkányperre példát.

[2] Vö. Max Weber: Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1979, 72. o.

[3] Vö. Weber: Gazdaságtörténet, 69. o.

[4] Vö. uo, 75. o.

[5] A bekerítések gazdasági funkciójáról Wallerstein a következőket írja: „Hol kapta a földtulajdonos a legközvetlenebbül a legtöbb profitot? Egyrészt megváltoztathatta birtokhasználatát (legelőkké tehette őket magasabb profit érdekében, vagy kisfarmereknek pénz fejében bérbe adta azokat – mindkét megoldás nélkülözi a feudális munkaszolgáltatás követelményeit), és az új profitot a kereskedelembe vagy az iparba fektethette, és/vagy arisztokratikus fényűzésre költhette. Másrészről arra törekedhetett, hogy nagyobb profitra tegyen szert a legfontosabb árucikkek (különösen a búza) termelésének fokozásával, és az új profitot a kereskedelembe (de nem az iparba és/vagy arisztokratikus luxuscikkekbe) fektesse. […] Ettől kezdve az államhatalom támogatta a bekerítéseket az állattenyésztés (és zöldségtermesztés) érdekében Angliában, Kelet-Európában viszont a búzatermesztő nagybirtokok létrehozása gyarapodott.” Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest: Gondolat 1983, 177. o.

[6] Braudel a következőképpen írja le a szegénység kriminalizálását: „A polgárok kegyetlensége mértéktelenül megnövekszik a XVI. század vége felé, de még inkább a XVII. század beköszöntével. A probléma az lett, hogyan lehet ártalmatlanná tenni a szegényeket. Párizsban a betegeket és a rokkantakat mindig is a kórházak felé irányították, a munkabírókat pedig kettesével egymáshoz láncolva a város árkainak soha véget nem érő, nehéz és lélekölő tisztogatási munkájához használták fel. Angliában Erzsébet királynő uralkodásának a vége felé megjelennek a szegénytörvények – poor laws –, a valóságban inkább szegényellenes törvények. Lassacskán Nyugat minden országában megszaporodnak a szegények és a nem kívánt elemek számára intézményesített házak, amelyekben az internált kényszermunkára van ítélve, az angol Workhouse-okban csakúgy, mint a német Zuchthausokbun, vagy a francia maison de force-okban („kényszerházak”), amilyenek például azok a börtönszerű intézmények voltak, amelyet az 1656-ban alapított párizsi Nagy Kórház igazgatása alá rendeltek. A szegényeknek, az őrülteknek, a bűnözőknek, a szüleik által felügyelet alá helyeztetett „jobb családokból származó” gyermekeknek e „nagy elkülönítése” az egyik lélektani aspektusa a XVII. század józan, de józanságában egyúttal könyörtelen társadalmának. Lehet azonban, hogy e nehéz évszázadban a nyomor elhatalmasodásának szinte elkerülhetetlen visszahatása ez. Egy jellemző adat: Dijonban a városi hatóságok odáig mennek, hogy 1656-ban megtiltják a polgároknak az egyéni jótékonykodást és a szegények befogadását. A XVI. században meggyógyítják és feltáplálják az idegen koldust, mielőtt kiűznék. A XVII. század elején kopaszra nyírják. Később megkorbácsolják. A század végén aztán az elnyomás eléri végső kiteljesedését, és kényszermunkára ítélt rabot csinál belőle.” Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV–XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Fordította: Pődör László. Budapest: Gondolat 1985. 71–72. o.

[7] Max Horkheimer – Theodor W. Adorno: A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Budapest: Atlantisz 1990, 287. o.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
Tillmann Ármin

Az ELTE Filozófia szakán végzett, korábban Heidelbergben és Bécsben folytatott filozófiai tanulmányokat. Számos képzőművészeti és kultúrkritikai írása jelent meg, filozófiai és kultúratudományos szakcikkeket fordított. Jelenleg a Café Bábel társszerkesztője.

Cikkek: 10