Szerzőinknek

Szerkesztési útmutató

Általános tudnivalók

Levelezési címek (benyújtás)

A közlésre benyújtott szöveget az alábbi rovatok valamelyikének címezve ([email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]), vagy a szerkesztőség általános e-mail címére várjuk: [email protected].

A közlésre benyújtott írásnak más folyóiratnál még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásműnek kell lennie.

Formai kritériumok

A beérkezett szövegek formai kritériumai: a kéziratokat .doc vagy .docx formátumban várjuk, Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan.

A főcím 16-os betűméret, balra zárt, félkövér. Az alcím 14-es, balra zárt, félkövér. A szakaszcím 12-es betűméret, félkövér. A szakasz-alcím 12-es betűméret, dőlt.

Mottó

Amennyiben a szöveg mottót is tartalmaz, a cím után jobbra zártan szerepeljen 10-es betűméretben, kurziváltan, hivatkozással a lábjegyzetben.

Szakaszcímek formázása

Szakaszcímek: 12-es betűméret, félkövér, balra zárt. Minden cím előtt és után egy sor üresen marad.

Alszakaszcím: 12-es betűméret, kurzív, balra zárt.

Címek a főszövegben

A főszövegben előforduló műcímeket, alkotásokat, kiállítások címeit, idegen kifejezéseket kérjük dőlttel szedni. 

 • Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódásokban azt állítja…
 • Jó példa lehet erre a Kifulladásig (À bout de souffle, 1960, Jean-Luc Godard) című film…

Eredeti terminológia jelzése

Amennyiben fontos, az eredeti terminológiát dőlttel szedve, szögletes zárójelben kérjük feltüntetni.

 • világnézet [Weltanschauung]

Idézetek

Az idézetek „…” között szerepeljenek, míg az idézeten belüli idézetek »….« között jelölendők. Három sornál hosszabb idézet esetén a szöveget kérjük idézőjel nélkül, idézetblokkban feltüntetni (formai követelmény: 11-es betűméret, 1 cm behúzás balról). Az idézetek módosítása szögletes zárójelben jelölendő ([…]; [a]).

Idézet, fordítás módosítása

Amennyiben a szerző az idézeten belül formai vagy tartalmi módosításokat hajt végre (például: kiemelés, kiemelés mellőzése, fordítás módosítása), az a lábjegyzet végén zárójelben feltüntetendő. 

 • (Fordítás tőlem.)
 • (A fordítást módosítottam.)
 • (Kiemelés tőlem.)
 • (Kiemelést mellőztem.)

Amennyiben a szerző fordított szöveg esetében fordítói megjegyzést fűzne egy idézethez, az a lábjegyzetben feltüntetendő. Például hiányzó hivatkozás esetében:

 • Hiányzó hivatkozás esetében: Badiou, Alain: Lét és esemény. Ford.: Csordás Gábor. Budapest: L’Harmattan, 2022. (A fordító megjegyzése.)
 • Fordítói megjegyzés: Badiou itt valójában nem az első, hanem a második kiadásra hivatkozik. (A fordító megjegyzése.)

Hivatkozásban használt rövidítések

Minden, a hivatkozásban használatos kifejezést magyarosítunk (pl.: Szerk., Ford., Sajtó alá rendezte, Vö., Ld.). A megjelenés helyét, amennyiben lehetséges, kérjük magyar nyelven feltüntetni (pl.: Cluj Napoca = Kolozsvár, Paris = Párizs).

Hivatkozás másodszorra

vezetéknév, Cím (dőlt). Oldalszám. (Amennyiben nem az egész tanulmányra, hanem egy meghatározott oldalra vagy oldaltartományra hivatkozunk.)

 • Badiou: A század. 180.
 • Márkus: Munka, instrumentális cselekvés…, 40–42; 46.
 • Balibar: A történelmi materializmus…, 420–430.
 • Laclau – Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy…
 • József: József Attila összes tanulmánya…

Gondolatjelek használata

Abban az esetben, ha egy hivatkozott műnek két, vagy több szerzője van, a szerzők nevét hosszú gondolatjellel (–) választjuk el egymástól. Hosszú gondolatjelet használunk az oldalszámok összekötésére is. (Törő gondolatjelet [-] kizárólag két kereszt-, vagy vezetéknévvel rendelkező szerzők feltüntetésénél használunk: pl. Jean-Luc Godard.)

Hivatkozások

A szövegek végén bibliográfiát nem tüntetünk fel, hivatkozni lábjegyzetben az alábbiak szerint lehetséges.

Folyóiratban megjelent tanulmány

Szerző (vezetéknév, keresztnév): A tanulmány címe. Folyóirat (dőlt) ([x.] évf.,[ha van]) (x.) sz. (Év). A tanulmány oldaltartománya tól–ig., Idézet esetén pontos oldalszám(ok).

 • Moldvay Tamás: Bolondéria a budoárban avagy a lacanéria diszkrét bája. Kellék 55. sz. (2016). 31–65.
 • Márkus György: Munka, instrumentális cselekvés és az emberi létfenntartás módjai – Kísérlet a történelmi materializmus „ökológiai” rekonstrukciójára. Magyar Filozófiai Szemle 62. évf., 1. sz. (2018). 9–48., 40.

Önálló kötet

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt) – Alcím (dőlt, hosszú gondolatjellel elválasztva [ha van]). Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban. Budapest: Napvilág, 2017.
 • Eagleton, Terry: Marxism and Literary Criticism. California: California University Press, 1976.

Könyvfejezet

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Fejezet címe. In: Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év. Oldalszám tól–ig. (Az előszavak és utószavak fejezeteknek minősülnek.)

 • Bagi Zsolt: Az újbarokk eljövetele. In: Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban. Budapest: Napvilág, 2017. 15–43.
 • Fisher, Mark: Marxist Supernanny. In: Fisher, Mark: Capitalist Realism – Is There No Alternative? London: Zero Books, 2009. 71–81.

Többszerzős kötet

Szerző 1. (vezetéknév, keresztnév) – Szerző 2. (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • Laclau, Ernesto – Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics. London/New York: Verso, 1985.

Kollektív szerzőiség

Csoport neve: Cím. Megjelenés helye (dőlt) (pl. folyóirat, portál, kötet), Megjelenés éve. (Ford. Név [ha van]), (Hozzáférés: dátum. Link. [ha van]).

Szerkesztett kötet

Amennyiben egyszerzős szerkesztett, annotált kötet egészére hivatkozunk:

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Szerk.: vezetéknév, keresztnév. Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • Woolf, Virginia: A Room of One’s Own; Three Guineas. Szerk.: Shiach, Morag. Oxford/New York: Oxford University Press, 1992.

Amennyiben többszerzős tanulmánykötet egészére hivatkozunk:

Szerkesztő (vezetéknév, keresztnév) (szerk.): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • Marosán Bence Péter (szerk.): Elidegenedés és emancipáció – Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. Budapest: L’Harmattan, 2016.

Amennyiben egyszerzős szerkesztett, annotált kötet egyik szövegére (tanulmányára, fejezetére, előadásszövegére stb.) hivatkozunk:

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Szöveg címe. In: Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Szerk.: Szerkesztő (vezetéknév, keresztnév), Kiadás helye: Kiadó, Év. Szöveg oldaltartománya tól–ig., Idézet esetén pontos oldalszám(ok).

 • Tamás Gáspár Miklós: Igazság és osztály. In: Tamás Gáspár Miklós: Antitézis. Szerk.: Sipos Balázs. Budapest: Kalligram, 2020. 61–200., 120.

Amennyiben többszerzős kötet egyik szövegére hivatkozunk:

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Tanulmány címe. In: Szerkesztő (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év. Oldalszám tól–ig.

 • Balibar, Étienne: A történelmi materializmus alapfogalmairól. Ford. Moldvay Tamás – Szigeti Csaba. In: Takács Ádám (szerk.): Olvasni A tőkét. Budapest: Napvilág Kiadó, 2019. 393–523.

Szövegkiadás, kritikai kiadás

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Szerk.: Szerkesztő (vezetéknév, keresztnév). Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • József Attila: József Attila összes tanulmánya és cikke 1930–1937. Szerk.: Tverdota György – Veres András. Sajtó alá rendezte: Sárközi Éva. Budapest: L’Harmattan, 2018.

Könyvsorozat kötetei

A több kötetből álló könyvsorozatok esetében a sorozatcím után, arab számmal jelöljük, hogy a sorozat hányadik részéről van szó.

 • Deleuze, Gilles – Guattari, Félix: Mille plateaux – Capitalisme et schizophrénie 2.  Párizs: Minuit, 1980.

Kiadás- és kötetszám jelölése

A hivatkozásban a címet követően a kötetszámot római, a kiadásszámot pedig arab számokkal jelöljük.

 • Morus Tamás: Utópia. 3. kiadás. Ford.: Kardos Tibor. Budapest: Európa, 1989.
 • De Beauvoir, Simone: Le deuxième sexe – L’expérience vécue. II. kötet. Párizs: Gallimard, 2021.

Online szövegek (doktori disszertációk)

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Cím. Portál neve (dőlt), Év. URL: kattintható link.  Hozzáférés: (arab számokkal) év.hónap.nap.

 • Sipos Balázs: Alain Badiou: Lét és esemény – Ismertetés, bírálat. Mérce, 2022. URL: https://merce.hu/badiou-let-es-esemeny-biralat/. Hozzáférés: 2022.11.02.
 • Őze Eszter: Kizsákmányolás és gondoskodás – Népegészségügyi törekvések és a munkástest konstrukciója a Társadalmi/Népegészségügyi Múzeumban. (Doktori disszertáció) ELTE BTK PHD/Filozófiatudományi D. I., 2021. URL: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/64109. Hozzáférés: 2022.10.21. 

Oldaltartomány kötetben

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év. Oldalszám tól–ig.

 • Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban. Budapest: Napvilág, 2017. 75–76.
 • Balázs Gábor – Losoncz Márk: Az érték, az áru, a munka – és ellenségei. In: Marosán Bence Péter (szerk.): Elidegenedés és emancipáció – Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. Budapest: L’Harmattan, 2016. 38–47., 39–42.
 • Althusser, Louis: On Ideology. London/New York: Verso, 2020. 147–149.

Több oldalszám felsorolása

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Kötetcím (dőlt). Kiadás helye: Kiadó, Év. Oldalszám(ok); Oldalszám(ok).

 • Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban. Budapest: Napvilág, 2017. 47–48; 55; 66–70.

Fordítás jelölése

Szerző (vezetéknév, keresztnév): Cím (dőlt). Ford.: vezetéknév, keresztnév. Kiadás helye: Kiadó, Év.

 • Badiou, Alain: A század. Ford.: Mihancsik Zsófia. Budapest: Typotex, 2010.
 • Foucault, Michel: Discipline and Punish – The Birth of the Prison. Ford.: Sheridan, Alan. London: Penguin Books, 2020.
 • Foucault, Michel: A hatalom mikrofizikája. Ford.: Kicsák Lóránt. In: Sutyák Tibor (szerk.): Nyelv a végtelenhez – Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen: Latin Betűk, 2000. 307–330., 325.
 • More, Thomas: Utopia. Ford.: Robinson, Ralph. In: Bruce, Susan (szerk.): Three Early Modern Utopias – Utopia, New Atlantis and The Isle of Pines. Oxford: Oxford University Press, 2008. 1–134., 10.

_________________________________________________________________________________________________________

 Néhány hasznos billentyűparancs

 •       Kiskapitális: Ctrl+Shift+K
 •       Dőlt (kurzív): Ctrl+I
 •       Félkövér (bold): Ctrl+B
 •       Kijelölés karakterenként: Shift+balra/jobbra nyilak
 •       Kijelölés szavanként: Ctrl+Shift+nyilak

Az alábbi rovatokba várunk írásokat:

Filmszem

A rovattal olyan pezsgő baloldali filmes felületet szeretnénk létrehozni, ahol izgalmas cikkek sorozatán keresztül bontakozik majd ki, hogy miként is érdemes gondolkodnunk a tágan értett mozgóképkultúra történeti meghatározottságairól, reprezentációs módjairól, emancipatorikus lehetőségeiről, társadalmi relevanciájáról és politikai szerepéről. A rovatban filmkritikák és ideológiakritikai elemzések, film- és kultúraelméleti esszék, tanulmányok és szakfordítások, kanonizációs szándékú ismertető szövegek, vitacikkek és beszámolók kapnak majd helyet.

Elérhetőség: [email protected]

Praxis

A rovatban a „mi a teendő” kérdésére keressük a választ. Olyan anyagok közlésére vállalkozunk, amelyek a szociológia, az antropológia, a történeti elemzések narratív, szemléleti és módszertani eszközeivel dolgoznak. Ugyanakkor mozgalmár, rendszerkritikus, és tágabb értelemben vett materialista analízisre épülő társtudományok elméleti termékeinek megjelentetését is tervezzük. Továbbá fontos szempont még számunkra, hogy az elméleti vizsgálódások gyakorlatba ültetésének folyamatait ismertető és közéleti témákat tárgyaló anyagokat (különböző műfajú tudósító szövegeket – szocioriportokat, terepismertetéseket és -elemzéseket, interjúkat, recenziókat, cikkeket, esszéket, képriportokat, podcastbeszélgetéseket, videóanyagokat) termeljünk és/vagy osszunk meg olvasóinkkal.

Elérhetőség: [email protected]

SzEKSz [Szellemi Elmélyülésre Késztető Szövegek] 

A SzEKSz az új szem elméleti rovata, amelyben bölcsészet- és társadalomtudományos tanulmányokat, esszéket és recenziókat közlünk. Meggyőződésünk, hogy az elmélet: gyakorlat. A társadalmi valóság megváltoztatására tett kísérletek csak akkor lehetnek sikeresek, ha létezik olyan elméleti munka, amely a meglévő struktúrákat és mechanizmusokat értelmezi, ezeket kritika alá vonja, valamint új fogalmakat és képzeletet termel. 

Elérhetőség: [email protected]

Szemvedéj 

A rovatban az irodalmat és a kritikát is társadalmi gyakorlatként fogjuk fel és műveljük. Célunk, hogy az irodalmi és társadalmi észlelés előtt rejtve maradó témákat és beszédformákat láthatóvá tegyük. Egyfelől a kritika műfajának lehetőségeiről kezdünk el gondolkodni. Hogyan lehet ezt a műfajt rendeltetésszerűen használni? Másfelől olyan irodalmi szövegek előállítását / (ki)költését fogjuk ösztönözni, amelyek szembeszállnak az irodalomban újabban eluralkodott objektumszegény gondolkodásmóddal. 

Elérhetőség: [email protected]